EXECUTIVE COMMITTEE 2023-24

PRESIDENT Dr. S Mahendra Dev, Former Director & V C, IGIDR, Mumbai
VICE - PRESIDENT Dr. M P Bezbaruah, Professor, Gauhati University, Guwahati
SECRETARY Dr. K Shanmugan, MS University, Baroda
TREASURER Dr. Pradiptarathi Panda, IIM Raipur
JOINT SECRETARY Dr. Alok Kumar Mishra, University of Hyderabad, Hyderabad

Dr. K Shanmugan and Dr. Pradiptarathi Panda continue as Secretary and Treasurer, respectively, until 2027-2028.

Following are the Executive Council members for 2023-24 :
 • Prof. Jajati Kesar Parida, University of Hyderabad, Hyderabad
 • Prof. Anoop S Kumar, GIFT, Thiruvananthapuram
 • Prof. A Duraiswamy, SRM University, Chennai
 • Prof. Anjali Dash, CUTM, Bhubaneswar
 • Prof. Anindya Bhattacharya, Netaji Mahavidyalaya, Arambagh
 • Prof. Puma Chandra Padhan, XLRI, Jamshedpur
 • Prof. Nidhi Sharma, 131 IU, Varanasi
 • Prof. Sajad Ahmad Rather, BG.SB University, Rajouri
 • Prof. Lakhwinder Singh, Punjabi University, Patiala
 • Prof. Swati Raju, Mumbai University, Mumbai
 • Prof. Chinmaya Behera, Goa Institute of Management, Goa
 • Prof. S Chandrasekhar, IGIDR, Mumbai

Former Presidents of TIES :
 • Dr. M Ramachandran
 • Dr. Ravindra Dholakia
 • Dr. Shashanka Bhide
 • Dr. Pami Dua
 • Dr. Prasanta K. Pattanaik
 • Dr. Kaushik Basu
 • Dr. Biswajit Chatterjee
 • Dr. Y. V. Reddy
 • Dr. Dipankor Coondoo
 • Dr. Y. K. Alagh
 • Dr. R. Bharadwaj
 • Dr. B. B. Bhattacharya
 • Dr. S. Chakravarty
 • Dr. V. Chitre
 • Dr. V. M. Dandekar
 • Dr. N. S. Iyenger
 • Dr. K. L. Krishna
 • Dr. K. Krishnamurty
 • Dr. B. S. Minhas
 • Dr. D. M. Nachane
 • Dr. A. L. Nagar
 • Dr. Kirit Parikh
 • Dr. V. R. Panchamukhi
 • Dr. V. Pandit
 • Dr. R. Radhakrishna
 • Dr. Mihir Rakshit
 • Dr. C. Rangarajan
 • Dr. C. R. Rao
 • Dr. U. Sankar
 • Dr. Atul Sharma
 • Dr. R. B. Barma
 • Dr. B. Kamaiah


© All Rights Reserved. 2023-24